Rządowy program "Aktywna tablica"

pl.jpg

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Nazwa programu: Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”

Nazwa zadania: „Zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii dla Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 4,  Szkoły Podstawowej nr 6 i Szkoły Podstawowej nr 10 w Puławach”

Numer i data zawarcia umowy o dofinansowanie: 45/AT/2021 z dnia 18 października 2021 r.

Okres realizacji zadania: od 18.10.2021 r. do 31.12.2021 r.

DOFINANSOWANIE: 175 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 218 750 zł

W związku z realizacją przez Miasto Puławy w 2021 r. Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica” dla Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 4,  Szkoły Podstawowej nr 6 i Szkoły Podstawowej nr 10 w Puławach zakupiony zostanie sprzęt, pomoce dydaktyczne, narzędzia do terapii dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Szkoła realizując program zamierza wspierać proces nauczania i rozwój dzieci ze SPE wyrównując ich szanse edukacyjne. Narzędzia przeznaczone do zindywidualizowanych potrzeb wspomogą kadrę nauczycielską dzięki poprawie komunikacji w trybie stacjonarnym i zdalnym. Różnorodność formy pozwali dostosować metodę do każdego ucznia. Podniesienie kompetencji oraz poszerzenie wiedzy o możliwościach urządzeń cyfrowych w konsekwencji będzie miało wpływ na rozwój poznawczy i społeczny uczniów. Podjęcie kompleksowych działań, w tym o charakterze diagnostycznym i terapeutycznym znacząco wpłynie na poziom i jakość nauki. Pomoce mają na celu wsparcie w skutecznej realizacji podstawy programowej.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 43 750 zł

KWOTA WSPARCIA FINANSOWEGO: 35 000 zł

WKŁAD WŁASNY ORGANU PROWADZACEGO: 8 750 zł

Powrót na początek strony